Maak kans op 1 jaar gratis Veggie Bowls !

Artikel 1 : de Organisator

De vennootschap Iglo Belgium NV, Humaniteitslaan 235, 1620 Drogenbos, Brussel, België, en met ondernemingsnummer BE 0884.248.931 organiseert een wedstrijd  1 YEAR FREE VEGGIE BOWLS (hieronder de “wedstrijd” genoemd).

 

Artikel 2 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 16/03/2020 (00u01) tot 26/04/2020 (23u59) .

 

Artikel 3 : Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor ieder meerderjarig persoon (op de datum van de wedstrijd) die in België woont, met uitzondering van het personeel van de Organisator, evenals elke entiteit die direct of indirect bij het ontwerp is betrokken, de organisatie, realisatie en / of het management van de wedstrijd.


De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en / of de prijs niet toe te kennen en / of om de gehele of gedeeltelijke wedstrijd te annuleren, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer, een deelnemer van deze regels en / of als de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijk of ter kwader trouw te handelen.

In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of ter kwader trouw zijn, of enig gedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de wedstrijd automatisch wordt gespeeld en / of de kansen om te winnen worden vergroot, is verboden. De Organisator kan een klacht indienen en / of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen.

In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming  met dit Reglement.
Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.

 

Deelname aan deze wedstrijd gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.

 

 

Artikel 4 : Prijzen

4.1 : Omschrijving van de prijzen

Te winnen gedurende de volledige duur van de wedstrijd: 1 x 52 VEGGIE BOWL vouchers. 1 voucher = 1 VEGGIE BOWL.

 

Extra:

  • De vouchers zijn niet cumuleerbaar met andere promoties.
  • De vouchers mogen in 1 keer gebruikt worden.
  • De vouchers zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van ontvangst.

 

De winna(a)r(e)(s) ontvang(t)(en) zijn/haar/hun prijs ongeveer 1 maand na de datum van publicatie van de resultaten.

4.2 : Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

Elke deelnemer kan slechts één maal winnen.

 

Artikel 5 : Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1 : Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer volgende stappen nemen :

1. De wedstrijd wordt gespeeld op Facebook.

2. De deelnemer moet de juiste foto posten met de gevraagde hashtag.

3. De profielen dienen openbaar te staan zodat de jury deze kan terugvinden.

5.2: Bepaling van de winnaars:


De winnaars worden geselecteerd op basis van originaliteit van de foto die ze posten samen met de correct hashtag. De jury bestaat uit Chloe Coppieters, Laetitia Coninckx en Camille Schvester.

De wedstrijdresultaten zullen worden bekendgemaakt binnen de dag na het einde van de wedstrijd en het bepalen van de winnaar. De winnaar ontvangt zijn prijs ongeveer een week na de datum van bekendmaking van de resultaten.
De winnaar zal worden gecontacteerd en geïnformeerd via private message op het respectievelijke platform Facebook.
De wedstrijd is beperkt tot één deelname en één prijs per persoon (dezelfde naam).
De winnaar kiest zijn mailadres als adres dat hij heeft aangegeven en bevestigd.

Omwille van confidentialiteitsredenen zal er geen lijst met winnaars bekendgemaakt worden.

 

Artikel 6 : Reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.
Er zal niet geantwoord worden op verzoeken ingediend (per e-mail of telefoon) over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemene voorwaarden van de wedstrijd.


Dit reglement kan ook worden verkregen tot 26/04/2020 op eenvoudig schriftelijk verzoek aan:
Iglo Belgium NV, Humaniteitslaan 235, 1620 Drogenbos, Brussel, België. De postkosten voor deze aanvraag zullen niet worden terugbetaald.
Voor alle elementen van de wedstrijd die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vernoemd, behoudt de Organisator zich het recht om alle vereiste maatregelen te nemen voor een goede organisatie van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.

 

Artikel 7: Deelnamekosten

Deelname aan de wedstrijd is gratis, met uitzondering van de uitgaven van de deelnemer om toegang te hebben tot het internet of de postdiensten, die door de deelnemer zelf worden gedragen.

 

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

8.1

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers ...), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de organiserende onderneming is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de wedstrijd.

Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de wedstrijd houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

 

8.2

Deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, met betrekking tot de verbindingselementen en informatie die het resultaat is van een computerhandeling met betrekking tot de wedstrijd.

8.3

De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de wedstrijd beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers.

8.4

Als de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd, is het niet de verantwoordelijkheid van de Organisator om verder onderzoek uit te voeren om de winnaar te vinden, die noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadevergoeding zal ontvangen.

8.5

Winnaars worden gecontacteerd via e-mail en / of telefoon. De winnaar heeft dan 1 dag vanaf de ontvangst van de private message waarin hij op de hoogte gebracht wordt van zijn winst, de tijd om per email of per telefoon de aanvaarding van de prijs te melden. Zij zullen hun prijzen ontvangen op het (mail)adres dat moet teruggestuurd worden binnen 1 dag vanaf de datum van formele aanvaarding van de prijzen door de winnaars.

In het geval dat de Organisator de winnaar niet kan bereiken, noch per e-mail, noch per telefoon (in overeenstemming met de contactgegevens aangegeven op het registratieformulier) na 2 pogingen (berichten achterlaten via private mesage), waarbij de winnaar zijn prijs niet heeft opgeëist binnen 1 dag na de datum van de private message waarin hij op de hoogte gebracht werd van zijn winst, zal hij worden beschouwd als degene die zijn prijs puur en eenvoudig heeft verbeurd. De prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De prijs blijft eigendom van de organisator en kan worden toegewezen aan een andere winnaar of worden gebruikt in een volgende actie.

8.6

In het geval van uitdrukkelijke afstand van de prijs door de winnaar, zal deze prijs teruggegeven worden aan de Organisator en kan deze worden gebruikt voor een volgende actie, als de aard van de prijs dit toelaat en zonder enige aansprakelijkheid vanwege de Organisator.

 

Artikel 9: Contactname

Er wordt geen rekening gehouden met niet-conforme correspondentie (onvolledig, onleesbaar, onjuist, niet-gefrankeerd, uitgesteld of niet verzonden).

 

Artikel 10: Diskwalificatie

Deelnemers staan alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer als onderdeel van de Wedstrijd toe. Elke deelname die niet voldoet aan deze voorschriften, onvolledig of met onjuiste coördinaten zal als ongeldig worden beschouwd.

Het gebruik van robots of een andere soortgelijke methode om de wedstrijd mechanisch of anderszins te spelen is verboden, de overtreding van deze regel resulteert in de uiteindelijke eliminatie van de deelnemer en / of gebruiker. De Organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, via de computer of het feit van deelname onder de identiteit van een derde partij en / of de bepaling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan fraudeurs en / of om de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

 

Artikel 11: Overmacht

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

 

Artikel 12: Vrijstelling van aansprakelijkheid

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

 

Artikel 13: Machtiging om de namen, adressen en afbeeldingen van de winnaars te gebruiken

Op voorwaarde van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de hoofddeelnemer, kan de Organisator de naam, het adres en de foto van de winnaars gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hen recht te geven op een vergoeding of een ander voordeel over te dragen.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, is het gebruik van alle of een deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van deze wedstrijd ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving (België).

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en / of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).

 

Artikel 16: Bescherming van persoonsgegevens

De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gegevensbescherming.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u in staat te stellen om aan de wedstrijd deel te nemen en om contact met u op te nemen als u een prijs hebt gewonnen. De informatie die wij over u verzamelen, wordt enkel verzameld met als doel de winnaar(s) te kunnen identificeren. Deze gegevens zullen bewaard worden voor de duur van de wedstrijd (termijn van de wedstrijd zoals gedefinieerd onder artikel 2 + periode waarbinnen de winnaar(s) en de prijzen toegewezen worden).